Skip to main content
 
Akademia: Salon:

Polityka prywatności NASVETI MARIUSZ PUCHAŁKA SPÓŁKA JAWNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NASVETI MARIUSZ PUCHAŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Goczałkowice – Zdrój ul. Szkolna 92/1 kod poczt. 43-230, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000946644, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu (32) 4470233 oraz na adres e-mail kontakt@jmpuchalka.pl
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
  1.  przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług; podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
  2. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  3. obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
  4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
  2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony www lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na stronach www;
  3. prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  4. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  5. monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  6. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów
  związanych z przesyłaniem informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną a także w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich oraz szkoleniowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenie Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych.
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@jmpuchalka.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia Szkoleniowa Puchałka Hair Academy z siedzibą w Goczałkowice – Zdrój ul. Szkolna 92, kod poczt. 43 – 230.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.