Regulamin szkolenia

Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy szkoleniowej.

§ 1 Organizator, Uczestnik, Przedsiębiorstwo

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Puchałka Academy Mariusz Puchałka Spółka Jawna, ul. Szkolna 92/1, 43-230 Goczałkowice – Zdrój, KRS: 000094664, NIP: 6381846670, REGON:520010562.
 2. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w szkoleniu.
 3. Przedsiębiorstwem jest firma delegująca pracowników na szkolenie.

§ 2 Szkolenie

 1. Nazwę szkolenia, czas trwania oraz miejsce realizacji określa Umowa szkoleniowa zawarta między Organizatorem i Uczestnikiem lub Przedsiębiorstwem.
 2. Obowiązkiem uczestnika jest zabranie na szkolenie środków ochrony osobistej tj.
  maseczkę, rękawiczki jednorazowe, środek do dezynfekcji.
 3. Organizator zapewnia realizację szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową oraz Ofertą
  szkoleniową, stanowiącą jej integralną część.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, miejsca szkolenia, jak również daty rozpoczęcia i zakończenia nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia.
 5. Organizator wystawia certyfikat Uczestnikom, którzy uzyskali zaliczenie kursu.
 6. Zaliczenie szkolenia odbywa się zgodnie z Ofertą.
 7. Jeśli dany rodzaj szkolenia jest regulowany odrębnymi przepisami, szkolenie jest
  realizowane zgodnie z nimi.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zapoznanie się z ofertą szkolenia oraz zawarcie umowy szkoleniowej.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacja jest rozpatrywana w razie zgłoszenia jej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacja winna być przesyłana drogą mailową na adres: szkolenia@jmpuchalka.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy i powinna zawierać co najmniej:
  1. dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,
  2. nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera) wobec której zgłasza się
   zastrzeżenie,
  3. przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
  4. uzasadnienie reklamacji,
  5. proponowany sposób rozwiązania sprawy – oczekiwania wobec firmy
 3. Reklamacja niespełniająca ww. warunków nie będzie rozpatrywana.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę Puchałka Academy Mariusz Puchałka Spółka Jawna informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

§ 5 Nieobecność osoby prowadzącej szkolenie

 1. W przypadku, gdy trener wyznaczony do realizacji szkolenia nie może wykonać usługi w wyznaczonym terminie zgłasza ten fakt Organizatorowi szkolenia.
 2. Organizator podejmuje próbę znalezienia zastępstwa za prowadzącego.
 3. Organizator kontaktuje się telefonicznie z uczestnikami szkolenia i proponuje zmianę
  trenera.
 4. W przypadku gdy Organizatorowi nie uda się znaleźć zastępstwa, wówczas kontaktuje
  się telefonicznie z uczestnikami szkolenia i ustala nowy termin szkolenia z pierwotnie
  wyznaczonym trenerem.

§ 6 Płatności

 1. Cena szkolenia i nr konta są podane w umowie szkoleniowej. Płatności dokonane na inny nr konta uznaje się za niedokonane.
 2. Płatność za szkolenie następuje zgodnie z terminem zawartym w umowie szkoleniowej.
 3. Uczestnik / Przedsiębiorstwo otrzymuje fakturę za udział w szkoleniu.

§ 7 Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat/zaświadczenie ukończeniu szkolenia.

§ 8 Dane osobowe

 1. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych reguluje osobna umowa między
  Organizatorem i Uczestnikiem lub Przedsiębiorstwem.